Solidaridad Obrera - Vocero CNT-AIT Catalunya i Balears

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente

La secció sindical d’arqueologia de la CNT obre conflicte amb l’empresa Codex S. Coop

E-mail Imprimir PDF
El passat dimarts dia 10 d’abril la plantilla de l’empresa d’arqueologia Codex rebé per part del representant sindical de CCOO una nota en la qual s’exposaven un seguit de mesures a seguir per part de la direcció per fer “viable el funcionament” de la mateixa. Aquestes plantegen una profunda reestructuració de les condicions de treball dins l’empresa que des del nostre parer assenten un precedent que tindrà greus conseqüències per a tot el conjunt de treballadors del sector de l’arqueologia catalana i de la resta de l’Estat.

 

A canvi d’un seguit de mesures no concretades a seguir per part de la direcció sense afectació pel que fa als treballadors, es planteja l’acomiadament de fins a 6 tècnics, encara sense concretar l’àmbit geogràfic. Finalment l’endarreriment il•legal dels salaris que hem vist aquests darrers mesos i que ja ha estat denunciat per la secció sindical de CNT ha tingut com a corol•lari el definitiu acomiadament de treballadors i treballadores de l’empresa. Tot i així, a aquesta primera mesura cal sumar un seguit de propostes que l’empresa ha decidit tirar endavant aprofitant l’actual marc de relacions laborals, amb les quals planteja virtualment el despenjament del conveni col•lectiu, i que són un greu atac a tots aquells drets aconseguits pels treballadors i treballadores de l’arqueologia durant els conflictes que van desembocar en la firma del mateix. D’aquesta manera, es plantegen els següents punts:

- Reducció de sou de tota la plantilla en un 10% del salari actual.
- Desplaçaments i dietes de 50 a 75 km.
- Increment de les hores anuals: de 1770 es passaria a 1810, reduint els dies de vacances a 22 l’any.
- Reducció d’un 40% a un 25% pel pagament d’hores extra i flexibles.
- Diverses mesures de reestructuració de la plantilla, amb la reducció del nombre de tècnics, encarregats i coordinadors.

Aquesta situació és una clara mostra de violència per part de la direcció de Codex, que pretén, com en molts altres àmbits, depassar la responsabilitat de les problemàtiques intrínseques del sector al conjunt de treballadors; els quals som els màxims perjudicats de la crítica situació econòmica; a la par que testimonis de la clara voluntat de la direcció, la qual pretén assolir un “viable funcionament” de l’empresa passant per davant d’anys de lluita col•lectiva per assolir unes condicions de treball dignes com a professionals que som.

Evidentment, la manca de beneficis o l’existència de casos de competència deslleial no són excusa per a una reducció de les condicions laborals plantejades des del conveni, el qual estableix el marc legal d’actuació que ha de respectar la patronal; aquestes problemàtiques cal que les resolguin les administracions competents i no justifiquen una actuació que, segons el conveni, és netament il•legal. Des d’aquesta postura, la secció sindical de CNT es nega a acceptar tant els acomiadaments com el despenjament del conveni, i convida a tots aquells i aquelles que considerin legítima aquesta posició a defensar-la amb una postura activa i acció directa, des de les assemblees de treballadors i amb la participació en la secció sindical.

El despenjament del conveni col•lectiu, a part de significar la inauguració de les modificacions de la nova reforma aplicada per l’executiu del PP, imposa un punt d’inflexió dins el marc de relacions del sector de l’arqueologia. El fet que una de les empreses més grans, com és Codex, decideixi desvincular-s’hi, dóna peu a un efecte dominó que acabi per defenestrar el text i plantejar de nou la situació anterior al 2006, amb totes les problemàtiques, conflictes i pressions que comportà. Des de la secció sindical de CNT Arqueologia, estem convençuts que aquest conflicte no afecta tan sols als i les treballadores de l’empresa Codex, sinó que tindrà el seu ressò en totes les empreses del sector i en el futur de l’arqueologia d’empresa a Catalunya; per això la nostra crida és a la unió per part de tots els treballadors i treballadores de l’arqueologia, a la par que estudiants i professionals acadèmics i treballadors de les administracions corresponents. La solidaritat i el suport mutu són la nostra força, si el present es lluita, el futur és nostre.

-----

La sección sindical de arqueología de la CNT abre conflicto con la empresa Codex S. Coop

El pasado martes 10 de abril, la plantilla de la empresa de arqueología Codex recibió por parte del representante sindical de CCOO una nota en la que se exponían una serie de medidas a seguir por parte de la dirección para hacer "viable el funcionamiento" de la misma. Éstas plantean una profunda reestructuración de las condiciones de trabajo dentro de la empresa que, en nuestra opinión, asientan un precedente que tendrá graves consecuencias para todo el conjunto de trabajadores del sector de la arqueología en Cataluña y el resto del Estado.

A cambio de una serie de medidas no concretadas por parte de la dirección, se plantea el despido de hasta 6 técnicos, aunque sin concretar el ámbito geográfico. Finalmente el atraso ilegal de los salarios que hemos visto estos últimos meses, y que ya ha sido denunciado por la sección sindical de CNT, ha tenido como corolario el definitivo despido de trabajadores y trabajadoras de la empresa. Sin embargo, a esta primera medida hay que sumar una serie de propuestas que la empresa ha decidido sacar adelante aprovechando el actual marco de relaciones laborales, con las que plantea virtualmente el descuelgue del convenio colectivo, y que son un grave ataque a todos aquellos derechos conseguidos por los trabajadores y trabajadoras de la arqueología durante los conflictos que desembocaron en la firma del mismo. De este modo, se plantean los siguientes puntos:

- Reducción de sueldo de toda la plantilla en un 10% del salario actual.
- Desplazamientos y dietas de 50 a 75 km.
- Incremento de las horas anuales: de 1770 se pasaría a 1810, reduciendo los días de vacaciones a 22 al año.
- Reducción de un 40% a un 25% por el pago de horas extra y flexibles.
- Diversas medidas de reestructuración de la plantilla, con la reducción del número de técnicos, encargados y coordinadores.

Esta situación es una clara muestra de violencia por parte de la dirección de Codex, que pretende, como en muchos otros ámbitos, traspasar la responsabilidad de las problemáticas intrínsecas del sector al conjunto de trabajadores, los cuales somos los máximos perjudicados de la crítica situación económica; a la par que testigos de la clara voluntad de la dirección que pretende alcanzar un "viable funcionamiento" de la empresa pasando por delante de años de lucha colectiva para lograr unas condiciones de trabajo dignas como profesionales que somos .

Evidentemente, la falta de beneficios o la existencia de casos de competencia desleal no son excusa para una reducción de las condiciones laborales planteadas desde el convenio, el cual establece el marco legal de actuación que debe respetar la patronal; estas problemáticas las deben resolver las administraciones competentes y no justifican una actuación que, según el convenio, es netamente ilegal. Desde esta postura, la sección sindical de CNT se niega a aceptar tanto los despidos como el descuelgue del convenio, e invita a todos aquellos y aquellas que consideren legítima esta posición a defenderla con una postura activa y la acción directa, desde las asambleas de trabajadores y con la participación en la sección sindical.

El descuelgue del convenio colectivo, aparte de significar la inauguración de las modificaciones de la nueva reforma aplicada por el Ejecutivo del PP, impone un punto de inflexión dentro del marco de relaciones del sector de la arqueología. El hecho de que una de las empresas más grandes, como es Codex, decida desvincularse, da pie a un efecto dominó que acabe por defenestrar el texto y plantear de nuevo la situación anterior al 2006, con todas las problemáticas, conflictos y presiones que comportó. Desde la sección sindical de CNT Arqueología, estamos convencidos de que este conflicto no afecta sólo a los trabajadores de la empresa Codex, sino que tendrá su eco en todas las empresas del sector y en el futuro de la arqueología de empresa en Cataluña, por lo que nuestro llamado es a la unión por parte de todos los trabajadores y trabajadoras de la arqueología, a la par que estudiantes y profesionales académicos y trabajadores de las administraciones correspondientes. La solidaridad y el apoyo mutuo son nuestra fuerza, si el presente se lucha, el futuro es nuestro.