Solidaridad Obrera - Vocero CNT-AIT Catalunya i Balears

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente

Autoorganització, assemblees i comicis orgànics a la CNT

E-mail Imprimir PDF

Des dels inicis del moviment llibertari i de les organitzacions que en formem part l'autoorganització col·lectiva ha estat una constant en la nostra trajectòria. Naturalment, aquesta manera de fer no ens l'hem d'atribuir en exclusiva, han estat i són moltes les organitzacions o col·lectius que funcionen al marge del lideratge o la tutela de ningú. La classe treballadora ha demostrat que és molt capaç de funcionar de manera autònoma i sense reproduir els esquemes de la falsa democràcia “representativa” que només té en compte els interessos de la classe dominant i de les empreses i bancs que la financen.

L'assemblea del Sindicat

El treball i la presa de decisions col·lectives no són fàcils i més si tenim en compte que normalment ningú ens ha ensenyat a respectar i tenir en compte les opinions dels altres. Malgrat tot, a la CNT treballem d'aquesta manera ja que és la única d'assegurar que les persones estem al mateix nivell les unes de les altres i podem participar en igualtat de condicions en les decisions que afecten al Sindicat.

A l'assemblea del Sindicat cada persona afiliada té els mateixos drets i deures i també el mateix nombre de vots. Les assemblees les convoca el propi Sindicat i l'ordre del dia es conforma amb les propostes que hagin sorgit d'assemblees anteriors, les que pugui fer cada persona afiliada[1] i les que aporti el Comitè Local, o sigui els Secretaris.

Per tal d’agilitzar les assemblees i certes funciones del sindicat hi ha càrrecs rotatius representats per secretaries, que duren dos anys com a màxim. Entre una assemblea i una altra, els Secretaris del Sindicat i altres persones que assumeixen alguna responsabilitat són les encarregades de gestionar les diferents tasques i dur a terme els acords de l'assemblea. Això no vol dir que substitueixin l'assemblea del Sindicat, estan actuant en nom de totes i, per tant, la seva obligació és respectar el que s'ha decidit col·lectivament. Si la seva gestió no és l'adequada, tots els càrrecs del Sindicat són revocables en qualsevol moment si així ho decideix una assemblea i aquesta és la millor manera d'eradicar els personalismes i les ànsies de protagonisme.

Els Plens Regionals

El Ple és la màxima instància per prendre acords entre els congressos de la CNT. A diferència de les Plenàries en ells hi assisteix una delegació del Sindicat i s'hi defensen els acords que s'han pres a les assemblees locals, mai les opinions personals dels delegats o delegades. Tot queda enregistrat en actes, si la delegació no ha fet el seu treball correctament, l’assemblea del seu sindicat pot demanar-li responsabilitats i impugnar el comici en qüestió. En els Plens Confederals la delegació és de tota la Regional i s'hi defensen els acords que s'han pres al Ple Regional.

Els Sindicats i els Comitès Regionals, segons l'àmbit, són els encarregats de proposar els punts que es tractaran al Ple en la Plenària anterior a aquest. Així mateix els Plens són presidits i moderats per una comissió dels delegats assistents i no pel Secretariat Permanent Confederal o Regional.

En els Plens s'utilitza a l'hora de les votacions un sistema de proporcionalitat basat en el nombre d'afiliades decidit en Congrés que té un Sindicat o un Comitè Regional, de manera que, ni els Sindicats més petits siguin ignorats ni els més grans puguin imposar els seus punts de vista. El sistema de votacions es decideix als Congressos que és a on es decideixen les formes de funcionar que els sindicats, en la seva majoria, volen. Ara com ara, hi ha l’acord que els sindicats que tenen més afiliació tenen més pes en la presa de decisions.

En els Plens s'hi revisen sistemàticament els comptes de l'àmbit a què corresponen. D'aquesta manera els Sindicats o els diferents Comitès Regionals conjuntament amb les Secretaries de Tresoreria són els màxims responsables de la transparència en la gestió econòmica de la CNT.

Les Plenàries Regionals

Les Plenàries Regionals són les reunions de treball i gestió dels diferents Secretaris Generals dels Sindicats d'un mateix territori.

Aquestes reunions no tenen capacitat per prendre acords ja que es tracta de reunions de treball on els Secretaris Generals exposen la seva opinió que sempre ha d'anar en consonància amb les opinions del seu Sindicat. De totes maneres i com que no s'hi prenen acords, el que es tracta a les Plenàries no ha de passar necessàriament per l'assemblea del Sindicat. El que si és necessari és informar posteriorment als afiliats i afiliades dels temes de què s'ha parlat i de la gestió dels mateixos.

A les Plenàries Regionals cada Sindicat té un sol vot i, en el cas de les Federacions Locals encara que siguin de molts Sindicats també tenen únicament un vot. A les Plenàries Confederals el sistema és el mateix, cada Regional té únicament un vot independentment del nombre de persones afiliades a qui representin.

Conferències Confederals

Les Conferències d'afiliats i afiliades. Són reunions per tractar temes que s'estimin d'interès per a la Confederació. Poden ser locals, Regionals o Confederals i tractar diverses qüestions, ser sectorials o monogràfiques sobre temes concrets. Aquestes Conferències no poden prendre mai acords i en elles hi assisteixen els afiliats i afiliades que ho vulguin a títol individual i mai en representació del seu Sindicat. La seva utilitat es basa en compartir experiències, pensaments, debatre i enriquir-se a nivell personal, tant com conèixer-se per crear vincles més grans entre l’afiliació.

Les Conferències de Sindicats o de Seccions Sindicals. Funcionen de la mateixa manera que les d'afiliats i afiliades tret que en aquestes si que hi assisteixen delegats o delegades en representació dels seus respectius Sindicats o Seccions Sindicals. Tampoc poden prendre acords de cap tipus.

El Congrés Confederal

És el màxim òrgan decisori de la CNT i traça la línia ideològica i els objectius de la Confederació fins al proper Congrés. Fins ara se n'han celebrat deu que poden semblar pocs pels nostres cent anys d'història però cal tenir en compte que hem passat bona part d'aquest segle en la clandestinitat.

Al Congrés Confederal hi assisteixen delegats i delegades dels Sindicats de tota la Confederació i els acords que s'adopten són vinculants per a tots ells i només poden ser modificats en un altre Congrés llevat d'algunes excepcions que ja es preveu que es puguin modificar en un Ple Confederal.

El Ple Confederal és l'encarregat de convocar el Congrés i ho ha de fer, com a mínim, amb un any d'antelació per tal que tots els Sindicats puguin participar, elaborar i debatre les diferents ponències que s'hi presenten. Si no hi ha causes de força major, ara com ara, s'ha de celebrar un Congrés Confederal cada quatre anys.